آگهی حلزون جید و البینو

حلزون جید و البینو

1400-07-10

عنوان حلزون هاا برای کار و درمان استفاده میشن قیمت جید ها نیم بندی دونه ای ۲۵ بالای ۳۰ تا ۲۰ هزارتومن یک بندی دونه ******************** هزارتومن پیش مولد ۱۰۰ تومن سوپر مولد ۴۰۰ تومن البینو هاا یک بندی ۵ هزار تومن دو بندی ۲۰ هزار تومن سه بندی ۳۵ هزار تومن مولد ۱۳۰ هزار تومن سوپر مولد ۲۵۰ هزار تومن

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی