آگهی گاو‌ دورگ‌ همراه گوساله‌ سمینتال

گاو‌ دورگ‌ همراه گوساله‌ سمینتال

1400-07-14

سلام،گاو دورگ جوان‌ اولین گوساله سمینتال ماده پنج‌ماه‌ نیم سن‌ گوساله ، سن‌گاو دوسال‌ نیم روزی ۱۴‌ کیلو‌ شیر تو دو نوبت میداد‌ بخاطر نداشتن وقت برای رسیدگی و دوشیدن شیر غذای گاو کم کردم روزی یکبار‌فقط‌شب میدوشم ۸کیلو شیر میده علت فروختن فقط نداشتن‌ وقت

رشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی