آگهی گوسفندابستن

گوسفندابستن

1400-08-07

باسلام 80راس گوسفندابستن سنگین همگی جوان هستند اول شکم ودوم شکم دوشیره وسه شیره درشت وهیکلی همگی آبستن سنگین هستند چهار راس آن زاییده مابقی آبستن سنگین هستند نژادمهربان مناسب باهراب وهوایی فروش بدلیل کمبودعلوفه جفتی 3200فقط نقدی آدرس سنندج

اصفهان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی