آگهی بره نر چاق درجه یک زنده یا کشتاری

بره نر چاق درجه یک زنده یا کشتاری

1400-08-23

بره نر چاق درجه یک جفتی ۱۰۵ کیلو قزل و قزل افشار

آبادان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی