آگهی گوسفند پرواری

گوسفند پرواری

1399-06-16

2 راس گوسفند نر و ماده که باب پرواربندی هستند و به دلیل کمبود جا به قیمت یکجا 2 میلیون و 500 هزار تومان می فروشم.

بندر امام خمینی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی