آگهی جوجه مرندی

جوجه مرندی

1399-06-18

20 عدد جوجه خروس و مرغ سالم، واکسینه شده نژآد مرندی دارم که به قیمت دانه ای 50 هزار تومان می فروشم.

رباط کریم

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی