آگهی میش دولاق و زل

میش دولاق و زل

1399-06-23

تعدادی گوسفند ماده نژاد دولاق دارم که همگی جوان و آبستن هستند و چند تا هم نژاد زل هستند به قیمت توافقی می فروشم.

گرگان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی