آگهی مرغ امپراطور

مرغ امپراطور

1399-06-23

یک عدد مرغ سالم، سرحال نژاد امپراطور که واکسنش هم زدم به قیمت صد هزار تومان می فروشم.

گرگان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی