آگهی میش لاغر

میش لاغر

1399-06-25

یک راس میش سالم دارم که فقط با گله بوده و لاغر شده نمیدونم دلیلش چیه به قیمت 800 هزار تومان می فروشم.

گرگان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی