آگهی میش آبستن نژاد قزل افشار

میش آبستن نژاد قزل افشار

1399-06-25

تعدادی میش خوب و سرحال نژاد قزل افشار دارم که آبستن هستند و به قیمت توافقی می فروشم.

همدان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی