آگهی قوچ بختیاری

قوچ بختیاری

1399-06-31

یک راس قوچ خوب و عالی و یکساله نژاد بختیاری به قیمت مناسب 5 میلیون و 500 هزار تومان می فروشم.

بجنورد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی