آگهی گاو سمینتال

گاو سمینتال

1399-07-01

تعدادی گاو خوش خوراک، آبستن و گوساله نر و ماده نژاد سمینتال به قیمت توافقی می فروشم.

بوشهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی