آگهی گاو آبستن و داشتی

گاو آبستن و داشتی

1399-07-06

یک راس گاو سر زنده، خوش خوراک که سه ماهه آبستن است و باب داشت است به قیمت هفت میلیون تومان می فروشم.

اندیمشک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی