آگهی چهار میش آبستن و دو قلوزا

چهار میش آبستن و دو قلوزا

1399-07-25

4 راس میش سرحال، سر زنده دارم که همگی آبستن هستند و دو قلوزا به قیمت مناسب جفتی 4 میلیون و 600 می فروشم.

بوشهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی