آگهی اردک اسراییلی

اردک اسراییلی

1399-07-28

یک اردک زیبا و 2.5 ماهه نژاد اسراییلی که کاملا خوش خوراک است به قیمت ۲۵٫۰۰۰ تومان می فروشم.

گرگان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی