آگهی گوسفند میش افشاری

گوسفند میش افشاری

1399-07-28

چهار راس میش افشاری همگی جوان و قوچ خورده به قیمت پایه 2 میلیون و 750 هزار تومان می فروشم.

گرگان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی