آگهی ۱۴ راس گوسفند جوان آبستن

۱۴ راس گوسفند جوان آبستن

1399-07-30

۱۴ راس منیش دولاغ و افشار همگی شکم اول و دوم و سوم که سونوگرافی شده اند و حامله هستند که 10 تاشون آبستن 3 تا 4 ماهه، سه راس 2 ماهه و یکی هم مشکوک به بارداری به قیمت دانه ای 2 میلیون 150 هزار تومان قیمت ها رو مقطوع زدم ولی پای معامله به خریدار واقعی تخفیف میدم .مکان فاضل اباد گرگان.

گرگان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی