آگهی گوسفند شال دو قلوزا

گوسفند شال دو قلوزا

1399-08-15

120 راس میش آبستن همگی درشت هیکل و از نژاد دو قلوزا شال به همراه 150 راس میش بره دار جوان اینا هم نژاد شال هستند و ۲۰۰ عدد بره ماده شالی پیشانی سفید اصل درشت قوچ خورده کلی و جزی دارم به شرط دوقولو زا دارم به همراه دویست راس گوسفند قزل افشار همگی سالم و تحت نظر دامپزشک به قیمت توافقی فروخته می شود.

اندیمشک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی