آگهی بره ماده افشاری

بره ماده افشاری

1399-08-19

۳۰ راس بره ماده هگی سالم نژاد سیاه و افشاری که تقریبا نصفشون آبستن هستند به قیمت کیلویی 51 هزار تومان ادرس فراهان روستای خلت اباد

اراک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی