آگهی یک راس گوسفند زنده

یک راس گوسفند زنده

1399-11-06

یک راس گوسفند زنده با قیمت یک میلیون به فروش می رسد . لطفا فقط مشتری واقعی تماس بگیرد .

بجنورد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی