لیست مشاهدات

حذف تمام مشاهدات

از لیست مشاهدات خارج شوند ؟