آگهی فروش بره زنده سبک وزن

فروش بره زنده سبک وزن

1400-04-26

بره 4الی5 ماهه قیمت کیلو ای پنجاه هزارتومان

قزوین
اطلاعات تماس

05**0994054

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی