آگهی گاو هلشتاین

گاو هلشتاین

1401-01-05

گاو هلشتاین .سه ماه زایمان کرده .سه پستان هست .سه تا گوساله زاییده .برا قصابی میفروشم

آبادان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی