آگهی گوسفند فروشی جفتی ۷۵۰۰۰۰۰

گوسفند فروشی جفتی ۷۵۰۰۰۰۰

1401-01-15

تعداد 30راس گوسفند سالم داشتی با بره روهم جفتی ۷۵۰۰۰۰۰ به فروش میرسد به دلیل تغییر شغل فقط و فقط نقدی تخفیف هم رو چشام

آبادان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی