آگهی سگ دوبرمن

سگ دوبرمن

1401-02-18

توله یک ساله دوبرمن ماده شناسنامه انگل تراپی نگهبان شش دانگ بسیار باهوش مادر و پدر توله نژاد دار سگ رشت است *********** ارسال عکس وفیلم به علت حمایت از حقوق حیوانات گوش ها و دم جراحی نشده

تهران
اطلاعات تماس

7**0993083

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی