آگهی گوسفند گله داشتی میش

گوسفند گله داشتی میش

1401-03-30

150 راس میش جوان داشتی مخصوص گله داری

آبادان
اطلاعات تماس

83**0938427

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی