آگهی خروس محلی گوشتی

خروس محلی گوشتی

1401-04-15

خروس محلی درشت وسالم .واکسن زده مناسب برای قربانی وذبح قیمت هرعدد160000هزارتومان

آبادان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی