آگهی میش بره دار

میش بره دار

1399-12-04

میش بره دار به علت نبود وقت برای رسیدگی و یک سری دلایل دیگر با قیمت 1/700/000 هزار به فروش می رسد .

میش بره دار به علت نبود وقت برای رسیدگی و یک سری دلایل دیگر با قیمت 1/700/000 هزار به فروش می رسد .

تبریز
اطلاعات تماس

74**0933041

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی