آگهی گوسفند سنجابی آبستن

گوسفند سنجابی آبستن

1399-12-04

گوسفند سنجابی آبستن دوقلوزا می باشد با وزن حدودی نود کیلو .. با قیمت 3/600/000 هزار

گوسفند سنجابی آبستن دوقلوزا می باشد با وزن حدودی نود کیلو .. با قیمت 3/600/000 هزار

کرمانشاه
اطلاعات تماس

08**0918768

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی