آگهی گوسفند زنده نژاددار افشاری

گوسفند زنده نژاددار افشاری

1399-12-04

گوسفند زنده نژاددار افشاری همراه با یک جفت قوچ تند و تیز با قیمت توافقی جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس گرفته شود .

گوسفند زنده نژاددار افشاری همراه با یک جفت قوچ تند و تیز با قیمت توافقی جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس گرفته شود .

بروجرد
اطلاعات تماس

48**0935817

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی