گوسفند مهربان جزو بهترین نژاد گوسفندان گوشتی ایران است

گوسفند

گوسفند مهربان جزو بهترین نژاد گوسفندان گوشتی ایران است

گوسفندان مهربان بعد از گوسفند سنگسری جزو بهترین گوسفندان گوشتی ایران محسوب می شوند که با خرید بره مهربان در کمتر از چند ماه شاهد افزایش وزن گوسفند خواهید بود و می توانید به قیمت خوبی گوسفند را بفروشید.