گوسفند شال  با درصد دو قلوزایی بالا

گوسفند

گوسفند شال با درصد دو قلوزایی بالا

خرید گوسفند شال با توجه به سرعت وزن گیری بالا تقریبا افزایش وزن 240 گرمی در روز و درصد بالای دو قلوزایی کاملا طبیعی است اما باید توجه داشته باشید که این نژاد گوسفند با شرایط آب و هوای گرمسیری سازگار است و مناسب پرورش در آب و هوای سرد و کوهستانی نیست.