آشنایی با گوسفند چند قلوزا سافولک

گوسفند

آشنایی با گوسفند چند قلوزا سافولک

بره های شیری نژاد سافولک پیش از شیرگیری نر و ماده به ترتیب روزی 335 و 309 گرم وزن اضافه می کنند و پس از شیرگیری گوسفندان نر به 35 کیلوگرم و گوسفندان ماده به 32 کیلوگرم وزن می رسند.