آگهی بز نر نژاد سانن و آلپاین

بز نر نژاد سانن و آلپاین

1399-06-31

4 راس بز نر خوب و عالی به سن یکسال نژاد دو رگه سانن و آلپاین کیلویی 43 هزار و تعدادی بزغاله محلی کیلویی 40 هزار تومان می فروشم.

بجنورد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی