آگهی تعدادی میش جوان

تعدادی میش جوان

1399-11-21

تعدادی میش جوان که حدود 26 راس از آنها آبستن هستند .

مشهد شهرک شهید رجایی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی